REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INTERNAZIOMALE.PL


WSTĘP


Poniższy regulamin dotyczy sklepu internetowego internaziomale.pl (dostępny pod linkiem: internaziomale.pl/regulamin-sklepu.html – poczta elektroniczna: sklep@internaziomale.pl)

Drodzy Klienci, niniejszy regulamin reguluje zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego internaziomale.pl. Mowa tu o sposobie realizacji tej umowy wraz z dostawą, o prawach i obowiązkach Klienta i Sprzedawcy, wynikających z obowiązującego nas prawa oraz trybu odstąpienia od zawartej umowy i ewentualnego postępowania reklamacyjnego. Regulamin podzielony został na cztery grupy zagadnień:

I. (w § od 1 do 3) – zawiera ogólne regulacje;

II. (w § od 4 do 7) – opisuje proces zakupu;

III. (w § od 8 do 11) – obejmuje regulacje dotyczące zwrotów i reklamacji oraz procesu odstąpienia od umowy;

IV. (w § od 12 do 13) – to zbiór pozostałych, niezbędnych informacji.

 


§1 Definicje podstawowe


 1. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem https://internaziomale.pl/
 2. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Konsumentem, a Sprzedawcą. Umowa ta charakteryzuje się brakiem konieczności uczestniczenia obu stron umowy w jednym miejscu i czasie. Umowa zawierana jest przy użyciu dowolnej ilości środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość, do momentu zawarcia umowy włącznie.
 3. Sprzedawcą oraz Właścicielem sklepu internetowego internaziomale.pl jest GLITCH KIDS MATEUSZ ZAWISTOWSKI, ul. Grzybowska 80/82, Pokój 106, 00-844 Warszawa, NIP: 1132977117 , REGON 380542407. Adres e-mail sklepu internetowego to: sklep@internaziomale.pl
 4. Klient sklepu – jest osobą fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osobą fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub też jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną i która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 5. Usługa – oznacza usługę, jaką świadczy Usługodawca (Sprzedawca), na rzecz Klienta (Usługobiorcy), za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedawcy, internaziomale.pl. Konsument – zgodnie z art. 22 1 KC to osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Umowa sprzedaży – czyli umowa, która obejmuje sprzedaż produktu znajdującego się na stronie niniejszego sklepu internetowego. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego.
 7. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 8. Koszyk – miejsce gdzie Klient gromadzi produkty, które chce nabyć, a także wskazuje istotne elementy dla dalszego zamówienia takie jak: ilość Towarów, adres dostawy, sposób dostawy, sposób płatności, dane do wystawienia faktury oraz ewentualnie inne informacje, o ile ich podanie jest niezbędne celem prawidłowej realizacji zamówienia.
 9. Zamówienie – stanowi oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.
 10. Promocja/rabat – indywidualna, kwotowa lub procentowa zniżka przysługująca Klientowi przy zakupie danego produktu bądź danej grupy produktów znajdujących się w Sklepie internetowym.
 11. Formularz zamówienia – stanowi elektroniczną usługę znajdującą się na nośniku elektronicznym, dostępnym w Sklepie internetowym. Umożliwia on złożenie i realizację Zamówienia, między innymi za pomocą dodawania Produktów do elektronicznego koszyka oraz określa warunki Umowy Sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności.
 12. Czas realizacji zamówienia – to czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie skompletowane, zapakowane, opieczętowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 13. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 14. Newsletter – oznacza usługę marketingową świadczoną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy pomocy adresów e-mail. Usługa ta umożliwia Usługobiorcom (Klientom) automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści reklamowych dotyczących Produktów Sklepu internetowego, w tym informacji o promocjach, nowościach i kolejnych edycjach newslettera Sklepu internetowego.
 15. Ustawa o prawach Konsumenta – tj. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827). Cenimy zaufanie, jakim obdarzają nas Użytkownicy, powierzając nam swoje dane osobowe w celu realizacji zamówienia. Zawsze korzystamy z danych osobowych w sposób uczciwy oraz tak, aby nie zawieść tego zaufania, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia w tym jego przetwarzania, opłat, dostarczenia do Klienta.
 16. Użytkownik ma prawo do uzyskania jasnych i pełnych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane osobowe i do jakich celów są potrzebne. Zawsze w jasny sposób informujemy o danych, które gromadzimy, w jaki sposób i komu je przekazujemy oraz udzielamy informacji o podmiotach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań, uwag. W razie wątpliwości odnośnie wykorzystywania przez nas danych osobowych Klienta/Użytkownika, niezwłocznie podejmiemy działania w celu wyjaśnienia i rozwiania takich wątpliwości, w sposób pełny i wyczerpujący odpowiadamy na wszystkie pytania z tym związane. Podejmiemy wszystkie uzasadnione działania, aby chronić dane Użytkowników przed nienależytym i niekontrolowanym wykorzystaniem oraz zabezpieczyć je w sposób kompleksowy. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Klientów przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się w naszym posiadaniu. W szczególności:
 1. Kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu.
 2. Dostępu do danych osobowych udzielamy jedynie tym pracownikom, kontrahentom oraz przedstawicielom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Sklepu internetowego. Ponadto na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, do umożliwienia nam kontroli i sprawdzenia jak wywiązują się z powierzonych obowiązków, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje.
 3. Będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych i będziemy współpracować z organami zajmującymi się ochroną danych oraz uprawnionymi do tego organami ścigania. W przypadku braku przepisów dotyczących ochrony danych, będziemy postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami ochrony danych, zasadami współżycia społecznego jak i ustalonymi zwyczajami.
 4. Dokładny sposób ochrony danych osobowych został zawarty w polityce ochrony danych osobowych (ODO: polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym). Z przyczyn bezpieczeństwa, ze względu na opisane w niej procedury, jest ona do wglądu jedynie dla organów kontroli państwowej.

§2 Postanowienia ogólne


 1. Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności niniejszego Sklepu internetowego na rzecz Klienta w sposób rzetelny i z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego, a także w sposób zgodny z Regulaminem.
 2. Sprzedawca niniejszym oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów, jakie są przewidziane między innymi Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135).
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówienia w Sklepie internetowym. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności”Sklepu internetowego.
 4. Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem i akceptuje jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociągają za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
 5. Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w Polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym). Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:a) wiedzy, kto jest administratorem danych, jego adresu, siedziby, nazwy, a w sytuacji gdy administratorem danych jest osoba fizyczna, do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy zbiór danych istnieje i jest prowadzony przez sprzedawcę;

  c) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

  d) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których sprzedawca prowadzi zbiór danych klientów Sklepu;

  e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;

  f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;

  g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 6. Klientowi, zgodnie z punktem 5, przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest zobowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od niezwłocznie po zgłoszeniu takiej woli, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa, w tym ustawy.
 7. Klient w procesie finalizacji zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182). Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji wymaganych prawem, bądź też niezbędnych dla realizacji składanego zamówienia.
 8. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną poprzez zapisanie się dobrowolnie do Newslettera.
 9. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 10. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy, realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego, zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.
 11. Sprzedawca Sklepu internetowego oświadcza, że Towary dostępne i sprzedawane w jego Sklepie są Towarami nowymi, przydatnymi do użycia, bezpiecznymi i wolnymi od wad fizycznych oraz prawnych. Towary w pełni odpowiadają właściwościom, jakie są wyeksponowane i opisane na stronie Sklepu internetowego.
 12. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz zamówienia składane przez Konsumentów na terenie Europy.
 13. Wszystkie znajdujące się w sprzedaży Sklepu internetowego Towary zostały wprowadzone na rynek polski w sposób legalny i odpowiadający przepisom prawa. Informacje dotyczące Towaru, znajdujące się na stronie Sklepu internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. 14. Ceny Towarów zawarte na stronie Sklepu internetowego podane są w walucie polskiej (polskich złotych) i stanową ceny brutto, zawierające podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, są one doliczane dopiero na etapie wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia zamawianego Towaru.

§3 Warunki świadczenia usługi


 1. Sklep internetowy internaziomale.pl świadczy usługi w drodze elektronicznej.
 2. Warunkiem przystąpienia do umowy jest wypełnienie formularza zamówienia. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
 3. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia Klientowi wypełnienia formularza zamówienia, znajdującego się w Sklepie internetowym.
 4. Umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia Klienta do wypełniania formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełniania formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy.
 5. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany w ten sposób, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany tej umowy.
 6. Usługa określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, wymaga jednak dostępu do sieci internetowej.
 7. Zamówienie drogą elektroniczną można składać przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 8. Klient podczas finalizacji zakupu zaznacza w odpowiednim okienku zamówienia klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez sklep moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, w celu i zakresie niezbędnym do jego realizacji.”. Zaznaczenie klauzuli jest niezbędne dla zawarcia umowy. Niezaznaczenie przez Klienta w.w. zgody oznaczać będzie odstąpienie od zawarcia umowy, skutkiem czego transakcja nie zostanie zrealizowana. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 13 roku życia) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.
 9. Wymagania niezbędne do korzystania z usług Sklepu internetowego:a) urządzenie z dostępem do sieci internetowej,b) przeglądarka internetowa, na przykład: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej, Opera w wersji 12.0 lub nowszej, Apple Safari 5.0 lub nowszej, – wszystkie z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;

  c) dostęp do poczty elektronicznej.

 10. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta, zgodnie z taryfą dostawcy, z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Umowa sprzedaży


 1. W celu zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży, Klient dokonuje wyboru zgodnie z wyświetloną ofertą Sklepu internetowego, określając ilość Towaru jaką zamierza nabyć oraz odpowiednio jego specyfikację. Po wyborze Towaru, Klient wypełnia elektroniczny formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, takie jak: miejsce dostawy oraz formę płatności, w oparciu o dostępne opcje.
 2. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 3. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi (drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail) oświadczenie o przyjęciu zamówienia, stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 4. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty (określoną w polskich złotych) wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile zostały takie naliczone).
 5. W przypadku posiadania przez Klienta większej ilości rabatów pochodzących z kilku źródeł/promocji, podlegają one łączeniu/sumowaniu tylko w sytuacji, gdy jest to wyraźnie określone w Regulaminie promocji. W przypadku braku zapisu, co do sposobu łączenia różnych promocji/rabatów, można wybrać tylko jeden rabat (jedną promocję) przy danym zakupie.
 6. Klient może wymienić dany produkt na inny rozmiar lub kolor, o ile będzie on dostępny w magazynie. Wymianie nie podlega bielizna z przyczyn higienicznych. Towar wymieniany powinien być dostarczony do sprzedawcy w stanie, w jakim go otrzymał – z zachowaniem metek papierowych, folii itp.


§5 Realizacja zamówienia


 1. Sprzedawca realizuje zamówienie Klienta według kolejności wpływu – każde zamówienie jest w Sklepie ważne i priorytetowe.
 2. Czas realizacji zamówienia dla pojedynczego Klienta wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia sfinalizowania Zamówienia. W przypadku produktów oznaczonych dostępnością „Preorder” czas dostawy określony jest na stronie produktu. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania zamówienia, czyli kompletowanie oraz pakowanie zamówienia i wydanie przesyłki kurierowi. Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu doręczenia i może zmieniać się w zależności od rodzaju dostawy wskazanego przez Klienta środka transportu.
 3. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w pkt. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu doręczenia.

§6 Dostawa

 


 

 1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich DPD, InPost oraz GLS, w sposób niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Sprzedawcy i Klienta:
  1. Kurier GLS Polska (Wysyłka realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)
  2. Kurier GLS Europa #1 (Obejmuje dostawę do krajów: Austria, Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Holandia, Wielka Brytania)
  3. Kurier GLS Europa #2 (Obejmuje dostawę do krajów: Słowacja, Luksemburg, Chorwacja, Węgry, Słowenia, Litwa)
  4. Kurier GLS Europa #3 (Obejmuje dostawę do krajów: Bułgaria, Łotwa, Rumunia)
  5. Kurier GLS Europa #4 (Obejmuje dostawę do krajów: Francja, Estonia, Włochy)
  6. Kurier GLS Europa #5 (Obejmuje dostawę do krajów: Szwecja, Grecja)
  7. Kurier GLS Europa #6 (Obejmuje dostawę do krajów: Finlandia, Irlandia)
  8. Paczkomaty InPost (Wysyłka realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)
  9. Kurier InPost (Wysyłka realizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)
 2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z wyborem Klienta bezpośrednio na adres Klienta wskazany podczas składania zamówienia w elektronicznym formularzu zamówienia.
 3. Towar zawsze zapakowany jest w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie uległ uszkodzeniom, utracie lub zniszczeniu podczas transportu.
 4. Klient jest informowany na bieżąco o kosztach dostawy. Koszty te podane są w trakcie wypełniania przez Klienta elektronicznego formularza zamówienia. Wysokość kosztów wysyłki zależy od kraju, do którego wysyłane jest zamówienie oraz od ilości zamawianych towarów ich wagi oraz sposobu nadania przesyłki.
 5. W chwili doręczenia przesyłki Klient będący Konsumentem, bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, w szczególności: czy nie jest uszkodzone, nie nosi śladów ingerencji osób nieuprawnionych i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości, Klient powinien w obecności kuriera, w miarę możliwości, sporządzić protokół szkody, nie przyjąć przesyłki oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta, będącego Konsumentem do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomóc w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez Kupującego przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnie zapoznać się z przesyłką i stwierdzić, czy jest ona zgodna z opisem.

§7 Metody płatności


 1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie przedpłaty na następujący rachunek bankowy:
  • GLITCH KIDS MATEUSZ ZAWISTOWSKI.
  • ul. Grzybowska 80/82
  • 00-844 Warszawa
  • BANK ING:
 2. Płatność elektroniczna może być realizowana za pośrednictwem usługi Paypal.
 3. Płatność za pobraniem (tj. płatność za zamówienie gotówką/kartą kurierowi przy odbiorze zamówienia) – Klient dokonuje zapłaty u kuriera odbierając zamówiony Towar pod adresem wskazanym przez Klienta w zamówieniu. Ta forma płatności dostępna jest jedynie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru zgodnie z żądaniem Klienta: paragon lub faktura VAT. Dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT jest dostarczany Klientowi wraz z zamawianym Towarem. Na wszystkie zamówione Towary w Sklepie internetowym, Sprzedawca ma możliwość wystawienia faktury VAT.
 5. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się operator Blue Media Spółka Akcyjna Sopot (81-718 ), ul. Powstańców Warszawy 6, KRS 0000320590.
 6. Dostępne formy płatności to: Karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro), Płatności online, Płatności mobile BLIK, Płatności Google Pay.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonana została płatność (chyba, że Klient wskaże inny rachunek bankowy, na który ma zostać dokonany zwrot). W przypadku płatności kartą termin dostawy towaru lub usługi liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

§8 Rękojmia

 


 

 1. Dostarczenie Towaru w ramach realizacji wynikających z rękojmi za wadę odbywa się na koszt Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar konsumpcyjny w chwili jego wydania był niezgodny z umową, posiada wady fizyczne, prawne. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową, w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Kupującemu, przy czym w razie wymiany Towaru termin ten biegnie na nowo. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, np. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 3. Zgłoszenie o wadach Towaru należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres pocztowy Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy” ). Jeśli konsument ma trudności i nie wie jak skonstruować zgłoszenie o wadach Towaru, zgłoszenie może przesłać dla przykładu na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, co stanowi tylko i wyłącznie ułatwienie dla procesu reklamacji i nie stanowi żadnego wymogu korzystania z w/w wzorca dla skuteczności reklamacji.
 4. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej oceny wad fizycznych Towaru, na prośbę i po ustaleniach wstępnych ze Sprzedawcą, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedawcy (patrz §1 pkt 3.: „Adres Sprzedawcy” ), gdy tylko właściwości Produktu na to pozwalają.
 5. Sprzedawca odpowiada niezwłocznie na zgłoszenie Konsumenta jednak nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. Nierozpatrzenie zgłoszenia w zakreślonym terminie jest równoznaczne z jego uwzględnieniem przez Sprzedawcę i uznaniem go za uzasadnione.
 6. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

§9 Odstąpienie


 1. Zgodnie z przepisami prawa, Klientowi będącemu Konsumentem, w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta (będącego jednocześnie Konsumentem) lub osobę trzecią przez niego wskazaną, inną niż przewoźnik.
 3. W momencie odstąpienia od umowy przez Klienta (Konsumenta), umowa jest uznana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły sobie nawzajem podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 4. Klient może odstąpić od umowy, składając oświadczenie w elektronicznym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, przesyłając go drogą elektroniczną lub na adres pocztowy Sprzedawcy. Załącznik nr 1 stanowi tylko pomoc w odstąpieniu od umowy, nie jest wzorem koniecznym do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy. Klient może, ale nie musi z niego skorzystać. Dla skutecznego odstąpienia od umowy wystarczy przesłanie oświadczenia na piśmie na adres Sprzedawcy przed upływem terminu do jego złożenia.
 5. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, w tym o sposobie zwrotu Towaru, a w razie pytań udzieli na nie odpowiedzi.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy wraz z nienaruszonym Towarem, zwróci Klientowi koszt zakupu Towaru pomniejszony o koszt wysyłki. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient podczas finalizacji zamówienia, chyba że Klient wyraźnie wskazał w oświadczeniu inny sposób zwrotu płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych płatności, aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu/potwierdzenia jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 9. Klient będący Konsumentem ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 10. Konsumentowi, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 11. Towar należy dostarczyć na adres magazynu tj. CHILLWAGON Sp. z o. o. MAGAZYN ul. Oskara Kolberga 11 hala B, 25-620 Kielce.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić zwrócony Towar, ale tylko w taki sposób w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność i parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, która podlega zwrotowi, w przeciwnym razie zwrot może zostać nieuznany, a Towar odesłany do Klienta. Ubrania powinny zawierać wszystkie metki, nośniki audio – folię.
 13. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U.2019.0.134 t.j. ).

§10 Postępowanie reklamacyjne


 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega), ewentualnie jakich cech Towar zamawiany nie posiada, a według zapewnień Sprzedawcy lub według sposobu przedstawienia go Klientowi miał posiadać.
 2. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zażądać wymiany Towaru na taki, który jest wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady.
 3. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa powyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub drogą elektroniczną.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń


 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń, a także o zasadach dostępu do tych procedur, udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (lub miejskich) rzeczników Konsumentów i organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów. Informacje te można uzyskać również w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2. www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:
  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  2. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
  3. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m. in. do Federacji Konsumentów – więcej informacji pod adresem: www.federacjakonsumentow.org.pl
 3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego: www.konsument.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie, gdy obie strony sporu, czyli Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

§12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców


 1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.
 3. W przypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami, usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.
 4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na klienta, niebędącego konsumentem, także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika, aż do wydania go klientowi.
 6. Klient nie będący konsumentem zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie transportu, zobowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 8. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 9. Wszelkie spory między sklepem internetowym a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

§13 Postanowienia końcowe


 1. Sklep internetowy przestrzega wszelkich praw Klientów przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.
 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.
 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 4. Właściciel sklepu, jako administrator danych osobowych, informują Klienta, iż:
  1. podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia,
  2. osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania; posiada prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał,
  3. podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
  4. dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (okres 2 lat stanowi okres reklamacji, a okres 1 roku na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe),
  5. osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego sklepu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.
 6. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 7. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności:
  1. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.),
  2. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.),
  3. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.),
  4. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm.),
  5. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422),
  6. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.),
  7. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  8. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).
 8. Zmieniony w Regulaminie wiążą Klientów, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn.
 10. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i zrealizowane już zamówienia. Do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 11. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 12. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Klienci Sklepu internaziomale.pl mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Komercyjne wykorzystanie niniejszego regulaminu bez pisemnej zgody Sprzedawcy jest zabronione.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 listopada 2019 r.